2004 Spring Kyoto


Jizo Pilgrimage dog Kintetsu Train Konpira-gu 01 Konpira-gu 02
Ninna-ji 01 Ninna-ji 02 Ninna-ji Sliding door Ninna-ji Buddhist priests Ninna-ji Garden


To-ji Five-storied pagoda Kitano Tenmangu plum blossoms 01 Kitano Tenmangu plum blossoms 02